Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sổ đỏ cùng ghi tên 2 vợ chồng

Theo đề nghị mới từ Bộ Tài nguyên – Môi trường về việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất yêu cầu phải được ghi tên cả vợ và chồng.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Lê Minh Ngân vừa cho ra văn bản gửi đến UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ) mang tên cả vợ và chồng.

Công văn nêu rõ việc thực hiện nhiệm vụ này được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao tại Công văn 1606/VPCP-NN – 12.3.2021 của Văn phòng Chính phủ. Nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ giảm thiểu các khiếu nại, khiếu kiện khi giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất từng bước tạo điều kiện để người phụ nữ được chủ động tham gia các hoạt động về kinh tế giúp góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Bộ Tài nguyên – Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan các nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao về bình đẳng giới về quyền của người phụ nữ đối với tài sản của chung vợ và chồng.

Trong đó có:

  • Quyền sử dụng đất
  • Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Giúp người dân hiểu được tầm quan trọng – nâng cao tính tự tin, thúc đẩy sự sáng tạo để nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, tạo sự bình đẳng trong xã hội hiện nay.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp mới và cấp đổi Giấy chứng nhận đã chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng khi người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đó có nhu cầu theo quy định của pháp luật về đất đai (khoản 4 Điều 98 của Luật Đất đai tại Điều 76 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  hiệu lực ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *