Đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho đến năm 2025

Mới đây, Thủ Tướng ban bố chỉ thị số 22/CT-TTG nâng cao đẩy mạnh  công việc sắp xếp, lộ trình dùng đất các cấp.

Theo đó, Thủ Tướng chính phủ đề nghị các bộ ngành phải gấp gáp làm xong việc lập quy hoạch ngành có sử dụng đất; có nghĩa vụ kiểm tra, định vị, đề nghị nhu cầu sử dụng đất và đề nghị các công trình xây dựng, có dùng đất của ngành, lĩnh vực theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và gửi thông báo cho Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường trong quá trình lập định hướng dùng đất đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm tới( 2021 – 2025 ); thời hạn thực hiện xong trước ngày 15/8/2021.

Riêng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và UBND các địa phương, thành phố trực thuộc Trung Ương lập định hướng sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, đến năm 2050 và chiến lược sử dụng đất 05 tới ( 2021 – 2025 ), trình và xin ý kiến lãnh đạo nhà nước để thông báo Quốc Hội vào kỳ họp cuối năm 2021.

quy hoach

quy hoach

Song song đó, bộ phải điều tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương làm và báo cáo Thủ Tướng các vấn đề nảy sinh trong tiến trình tổ chức làm chỉ thị. chủ động phối hợp với Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội, các đơn vị liên quan của quốc hội để kịp thời trình quốc hội quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm tới (2021-2025 ).

Đối với UBND các địa phương, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương đẩy mạnh việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung nội dung biện pháp phân bố và khoanh điểm theo quy định của pháp luật tại khoản 6 điều 1 văn bản hướng dẫn số 148/2020, gửi về bộ tài nguyên và môi trường có ý kiến theo quy định của pháp luật tại khoản 7 điều 1 nghị định số 148/2020 trước thời điểm thích hợp vào định hướng tỉnh và gửi về Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường trước ngày 1/12/2021

Cùng lúc UBND các địa phương, thành đầu tư lãnh đạo lập chiến lược sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm ( 2021-2025) theo quy định của pháp luật và gửi về Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường để giám định, trình Thủ Tướng chính phủ trước ngày 1/12/2021.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần xúc tiến, giám định và thông qua sắp xếp sử dụng đất Cấp Huyện giai đoạn 2021 – 2030 căn cứ quy định của luật sửa đổi, bổ sung vài vấn đề của 37 luật liên quan đến quy hoạch, điều 1 nghị quyết số 751/2019 của ủy ban thường vụ quốc hội ; khoản 3 và khoản 4 và khoản 9 điều 1 văn bản hướng dẫn số 148/2020, thời hạn thực hiện xong trước ngày 1/9/2021.

UBND các tỉnh thành cũng có những thứ phải làm chỉ huy và thực hành lập, thẩm định và duyệt lộ trình dùng đất mỗi năm cấp huyện theo quy định pháp luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực; xác nhận rõ tiềm lực tài chính để thực hành các công trình kiến trúc, dự án, cam kết sử dụng đất không lãng phí, hữu hiệu, cam kết tính khả thi cao, không để xảy ra tình trạng dự án treo tác động đến cuộc sống của nhân dân.

Bài viết hết hạn đặt backlink

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *